Contact

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (MKB)


Op deze pagina vindt u informatie over NOW 8.0, NOW 7.0, NOW 6.0, NOW 5.0, NOW 4.0, NOW 3.0, NOW 2.0, het webinar over de NOW en de NOW 1.0.


NOW 8.0

Voor de maanden januari, februari en maart 2022 wordt het voor ondernemers mogelijk om NOW aan te vragen bij het UWV. Deze nieuwe periode is aangekondigd op 14 december en gaat open op 14 februari. De voorwaarden zullen grotendeels gelijk blijven aan de vorige periode. Er komt een kleine wijziging in de berekening van de forfaitaire opslag in verband met de wijziging van de polisadministratie.


NOW 7.0 (aanvraagperiode: 13 december t/m 31 januari)

De NOW komt terug in het steunpakket. De regeling gaat gelden van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Oktober wordt buiten beschouwing gelaten, omdat dit een relatief goede maand is geweest voor ondernemers. Er wordt gewerkt aan het zo spoedig mogelijk open stellen van de regeling. De NOW is vanaf 13 december tot en met 31 januari aan te vragen bij het UWV. De werktijdverkorting (WTV) blijft van kracht tijdens deze NOW.

De voorwaarden van de NOW zullen bijna gelijk zijn aan de vorige periode:


Let op: De Werktijdverkorting (WTV) is vanaf 1 oktober weer beschikbaar. Lees hier meer.


NOW 6.0 (aanvraagperiode: 26 juli t/m 30 september 2021)

NOW 6.0 is van 26 juli tot en met 30 september aan te vragen via het UWV. De meeste voorwaarden van de vorige aanvraagperiodes blijven hetzelfde. Hieronder staan een aantal belangrijke voorwaarden op een rij:


NOW 5.0 (aanvraagperiode: 6 mei 2021 t/m 30 juni 2021)

NOW 5.0 is van donderdag 6 mei tot en met woensdag 30 juni aan te vragen via het UWV. De meeste voorwaarden van de vorige aanvraagperiodes blijven hetzelfde. Hieronder staan een aantal belangrijke voorwaarden op een rij:


NOW 4.0 (aanvraagperiode: 15 februari 2021 t/m 14 maart 2021)

Now 4.0 is van maandag 15 februari tot en met 14 maart aan te vragen via het UWV. De meeste voorwaarden van de vorige aanvraagperiodes blijven hetzelfde, maar vanwege de (verzwaarde) lockdown zijn enkele voorwaarden aangepast. Hieronder de belangrijkste op een rij:


NOW 3.0 (aanvraagperiode: vanaf 16 november tot 13 december)

Op vrijdag 28 augustus is het derde steunpakket van de overheid gepresenteerd. Daarin in bekend geworden dat de NOW-regeling verlengd wordt met negen maanden. De nieuwe regeling NOW 3.0 bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden en is vanaf 16 november aan te vragen via het UWV.

Wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:

Meer details worden uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt. Lees hier alles over de NOW op de site van de Rijksoverheid.


NOW 2.0 (aanvraagperiode: 6 juli t/m 31 augustus)

Op woensdag 20 mei is het tweede steunpakket van de overheid gepresenteerd. Op 25 juni is de regeling definitief geworden en gepubliceerd.

De NOW wordt verlengd met vier maanden, tot 30 september 2020. De nieuwe regeling NOW 2.0 is grotendeels gelijk aan de NOW 1.0.

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling zijn:

De regeling is vanaf 6 juli aan te vragen bij het UWV. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 augustus en kan maar een keer per loonheffingsnummer. Binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag wordt een besluit genomen. Als de subsidie toegekend wordt, wordt er een voorschot van 80% uitbetaald (in maximaal 2 termijnen).

De vaststelling van de NOW 2.0 moet binnen 24 weken na 15 november 2020 aangevraagd worden. Hiervoor komen ook formulieren beschikbaar bij het UWV.

Op deze pagina van het UWV vindt u meer informatie over de nieuwe NOW-regeling en de verschillen met de oude regeling.


Webinar NOW – 14 april

Op 14 april hebben we een webinar over de NOW-regeling georganiseerd. Hier kunt u het webinar terug kijken:


NOW-regeling (6 april tot 6 juni aan te vragen)

Het stappenplan voor het aanvragen van de NOW-regeling kunt u hier (pdf opent in nieuw tabblad) vinden.

Update 1 oktober:
Vanaf 7 oktober kunnen werkgevers een verzoek tot vaststelling indienen bij het UWV. Waarschijnlijk kan er pas eind november uitsluitsel gegeven worden over definitieve vaststellingen. Daarmee blijft het UWV nog steeds ruim binnen de termijn van 52 weken.

UWV zal de werkgevers attenderen op het feit dat de vaststelling voor NOW 1.0 vanaf 7 oktober open gaat. Werkgevers kunnen in de voorbereiding vast zorgen voor een administratie die op orde is, een definitieve omzetberekening maken en (waar nodig) een accountantsverklaring of een verklaring van een derde deskundige regelen.

Via deze website kunnen werkgevers een inschatting maken hoe hoog het definitieve subsidiebedrag wordt en of er een accountantsverklaring nodig is.

update 22 april: verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden
Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. Lees hier meer over deze verruiming.

Tot 17 maart was het mogelijk voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen, om werktijdverkorting aan te vragen. Door het Coronavirus liep het aantal aanmeldingen zo hoog op, dat door het kabinet een nieuwe maatregel ingesteld is: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Voorwaarden

Een ondernemer die minimaal 20% omzetverlies verwacht vanwege het coronavirus, kan een tegemoetkoming in de loonkosten van zijn personeel aanvragen.

Dit kan voor een periode van drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging van drie maanden) en de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom (afhankelijk van het omzetverlies):

In de bepaling van de hoogte van de  subsidie worden ook o.a. sociale premies, pensioen en vakantiegeld meegenomen (forfait van 30%). Indien de DGA verplicht is verzekerd voor de werknemersverzekeringen (=DGA kan ontslagen worden door de aandeelhouders) dan kan de NOW ook voor de DGA gelden. Anders kan hij of zij mogelijk gebruik maken van de TOZO regeling.

Het UWV zal binnen 2-4 weken na aanvraag (vanaf 6 april open) een voorschot verstrekken van 80% (in drie maandelijkse termijnen), zodat het personeel doorbetaald kan worden. Achteraf wordt bepaald wat de daadwerkelijke daling in omzet en de hoogte van de loonsom zijn geweest. Voorwaarde is wel dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de periode dat er gebruik gemaakt wordt van de NOW.

De werkgever betaalt 100% van het loon door aan zijn medewerkers. Dit heeft geen gevolgen voor de individuele WW-rechten van zijn werknemers.

Er kunnen vanaf 17 maart geen aanvragen meer gedaan worden voor de ‘oude’ werktijdverkorting. Aanvragen die al gedaan zijn, maar nog niet afgehandeld, worden afgehandeld volgens de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Let op: heeft u uw aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens straks nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat u vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunt aanvragen.

Update 6/4/20: De NOW is inmiddels aan te vragen. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Heeft u vragen over de NOW? Kijk dan ook even op onze pagina met veelgestelde vragen.

Dit overzicht (laatste update: 1 februari 2022) is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Friesland. Veel regelingen m.b.t. het corona-virus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.