Contact

Lok op 1 (Herstelpakket Provincie Fryslân)

Op deze pagina:


No en Moarn 2

De provincie Fryslân heeft een tweede herstelpakket gepresenteerd. Het pakket bedraagt €10 miljoen en het betreft weer een breed pakket voor mkb, gastvrijheidseconomie, cultuur en leefbaarheid. Bekijk hier het bestand met de extra corona-maatregelen. Vanaf juni worden steeds meer regelingen bekend gemaakt en geopend. Op de site van de provincie is meer informatie te vinden over het tweede herstelpakket.

Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021 (aan te vragen vanaf 15 juni)

Scholen en instellingen in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor een verblijf bij een groepsaccommodatie of bij een Friese onderneming die groepsexcursies in Fryslân aanbiedt. Vanaf 15 juni 2021 tot 1 november 2021 kunnen er aanvragen worden ingediend. In december 2021 is bekend geworden dat de aanvraagperiode voor deze subsidie verlengd is tot en met 1 april 2022.

Subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs of een instelling voor MBO of HBO, voor een verblijf in een groepsaccommodatie of een groepsexcursie in de buitenlucht. De activiteiten moeten plaatsvinden in Fryslân. De maximale aan te vragen subsidie betreft 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van €10.000 per (vestiging van een) school of instelling. Daarbij geldt een maximum van €50 per leerling/student/begeleider per overnachting. Voor een groepsexcursie is dat per leerling of student €30. De subsidie is niet voor kosten voor vervoer, personeel, tickets/toegangskaarten, verzekeringen en dergelijke.
U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf ongeveer 15 juni 2021. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld.
Kijk voor meer informatie op de site van de provincie Fryslân.

Nieuwe Economie Challenge (aan te vragen vanaf 28 juni)

Vanaf 28 juni 2021 kunnen ondernemers opnieuw subsidie aanvragen voor het doorontwikkelen van innovaties. De subsidieregeling Nieuwe Economie Challenge kan ingezet worden om loonkosten, advieskosten en materiaalkosten gedeeltelijk te vergoeden bij innovatieve projecten.
De regeling is een vervolg op dezelfde regeling uit het eerste pakket, maar is op een aantal inhoudelijke punten aangepast. Zo is het subsidiepercentage 50% in plaats van 70% bij de eerdere regeling. Daarnaast is het aantal transities waaraan projecten bij moeten dragen teruggebracht van 5 naar 3. Projecten die bijdragen aan de transitie van ‘lineair naar circulair’, van ‘fossiele brandstof naar hernieuwbare energie’ en van ‘zorg naar preventieve gezondheid’ komen in aanmerking voor de nieuwe regeling. Lees meer op deze pagina.

De regeling is vanaf 28 juni aan te vragen via de site van de provincie Fryslân.

Stageregeling (aan te vragen vanaf 1 juli)

Vanaf 1 juli 2021 kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor het aanbieden van stageplekken. Deze regeling is onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van 10 miljoen euro, dat in april door Provinciale Staten is vastgesteld. In december 2021 is bekend gemaakt dat leerwerkbedrijven tot 31 maart 2022 subsidie kunnen aanvragen.
De regeling is aan te vragen door erkende Friese leerbedrijven die stageplekken aanbieden aan MBO-studenten in een Beroeps Opleidende Leerweg-traject (BOL). Per stageplek is 1.250 euro beschikbaar. Een leerbedrijf kan maximaal twee keer een aanvraag voor een stageplek indienen.Vanaf 1 juli kunt u de subsidie aanvragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Lees meer op de site van de provincie Fryslân.


No en Moarn 1

De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Met elf extra maatregelen voor de komende maanden steunt de provincie MKB, sport, cultuur, onderwijs en media in de volle breedte. Het steunpakket is in deze infographic weergegeven. Hieronder vindt u meer informatie per regeling.


Anderhalvemeter regeling gastvrijheidseconomie

Deze subsidie is voor ondernemers in de toeristische sector en horeca die noodzakelijke aanpassingen hebben gedaan in hun bedrijf om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Voor bijvoorbeeld de investering in materiaal en inhuur van derden kunt u 50% subsidie aanvragen. Vanaf 13 juli is de regeling open en deze is aan te vragen via de site van SNN.

Update 1 juli: Met ingang van 5 juli 2021 worden elf nieuwe groepen ondernemers in de gastvrijheidseconomie toegelaten tot deze regeling. De aan deze regeling toegevoegde doelgroepen zijn werkzaam in de sector recreatie & toerisme, maar hebben ook een link met andere sectoren zoals bijvoorbeeld cultuur. Om die reden waren ze eerder niet opgenomen in deze subsidieregeling. Nu blijkt dat er nog financiële ruimte beschikbaar is, is besloten deze doelgroepen alsnog aan deze regeling toe te voegen.
Het gaat om bedrijven met de volgende SBI-codes (volgens KvK-register):

Update 31 maart: De regeling is verlengd tot 1 oktober 2021 (dit was 1 april 2021). Aanvragen is dus nog steeds mogelijk via SNN.

Update 26 oktober: Met ingang van 26 oktober zijn de volgende wijzigingen in werking getreden:

 

De oorspronkelijke voorwaarden zijn:

De gehele regeling is te vinden op de site van SNN. Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.

Voor de volledige toelichting omtrent de anderhalvemeter-regeling voor vrijetijdssector, vindt u hieronder een webinar met stap-voor-stap uitleg omtrent het indienen van de aanvraag. De toelichting wordt gegeven door Marjan Soepboer en Arjen Schol sectorspecialisten bij Ynbusiness.

De PDF van de webinar vindt u hier: PDF Webinar VTE anderhalvemeter regeling


Innovatiematrix (niet meer aan te vragen)

Update 10 november: Aanvragen is niet meer mogelijk, de inschrijftermijn is afgelopen.

Een ondernemer kan subsidie aanvragen voor het (laten) ontwikkelen van een innovatief projectplan, dat bijdraagt aan de brede welvaart. Hiervoor is geen eigen bijdrage nodig, maar wel een verplicht gesprek met Friese experts uit verschillende disciplines. Vervolgens wordt elk projectidee gekoppeld aan een medewerkers van Ynbusiness die vervolgstappen bespreekt, voortgang monitort en eventueel advies geeft. De subsidie bedraagt €2500 en is vanaf 8 oktober (t/m 6 november) aan te vragen.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Nieuwe economie challenge (niet meer aan te vragen)

Update 16 november: De regeling is vol en is daarom niet meer aan te vragen.

Organisaties die een innovatief idee (verder) willen ontwikkelen tot een innovatief product, procedé of dienst, kunnen subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘nieuwe economie challenge Fryslân’. Zo kan de subsidie gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van €2500 en een maximum van €10.000. De subsidie is vanaf 8 oktober (tot 1 februari 2021) aan te vragen.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Toekomstgericht investeren (niet meer aan te vragen)

Update 16 november: De regeling is vol en is daarom niet meer aan te vragen.

Met de regeling ’toekomstgericht investeren’ kunnen organisaties subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van €2500 en een maximum van €15.000 per project. De subsidie is aan te vragen vanaf 8 oktober 2020 en de aanvraagperiode sluit 31 januari 2021.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Subsidieregeling Arbeidsmarktscholing (niet meer aan te vragen)

Update 24 september: Het beschikbare budget voor deze regeling is op, de regeling wordt niet verlengd. Er is nog wel budget beschikbaar vanuit de voucherregeling (alleen MKB, subsidiepercentage is 50%, maximaal subsidiebedrag is €2500,-).

Vanaf 1 september is de subsidieregeling arbeidsmarktscholing aan te vragen. Deze subsidie is aan te vragen voor bedrijven en organisaties in Friesland, die willen investeren in scholing en kennis van werkgevers en werknemers. Deze regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70% van de totale kosten, met een maximumbedrag van €4000. De subsidie is aan te vragen via SNN.

Voorwaarden zijn:

Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.


Subsidieregeling Stageplaatsen (niet meer aan te vragen)

Update 24 september: Het beschikbare budget voor deze regeling is op.

Vanaf 1 september is de subsidieregeling stageplaatsen aan te vragen. Deze subsidie is aan te vragen voor bedrijven en organisaties in Friesland, die een stageplaats beschikbaar stellen voor een stagiair. Deze regeling kan ingezet worden voor het begeleiden van de student, materiaal dat nodig is of voor de stagevergoeding. De subsidie is aan te vragen via SNN.

Voorwaarden zijn:

Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.


Anderhalvemeter-regeling maatschappelijke sector (niet meer aan te vragen)

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen (zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel). De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

De regeling wordt uitgevoerd door Streekwurk. De subsidie bedraagt 75% van de gemaakte kosten met een maximum van €1500. Voorwaarden van de regeling zijn:

De volledige tekst van de regeling, officieel geheten ‘Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijk sector Fryslân’ leest u via deze link.


Stimuleringsbijdrage extra sportactiviteiten (niet meer aan te vragen)

Update 10 juli: De regeling is vol en er kan geen bijdrage meer aangevraagd worden.

De provincie Fryslân vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren (leden en niet-leden) van sportverenigingen deze zomer in beweging (kunnen) blijven en stelt daarom een stimuleringsbijdrage beschikbaar. Friese sportverenigingen die deze zomer extra sport- en beweegactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren (leden en niet-leden) kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van € 500,-.

Aanvragen kan vanaf 6 juli 12.00u tot 2 augustus 17.00u. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvragen van de bijdrage op de site van Sport Fryslân. Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.