Contact

Lok op 1 (Herstelpakket Provincie Fryslân)

De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Met elf extra maatregelen voor de komende maanden steunt de provincie MKB, sport, cultuur, onderwijs en media in de volle breedte. Het steunpakket is in deze infographic weergegeven. Hieronder vindt u meer informatie per regeling.

 


Anderhalvemeter regeling gastvrijheidseconomie

Deze subsidie is voor ondernemers in de toeristische sector en horeca die noodzakelijke aanpassingen hebben gedaan in hun bedrijf om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Voor bijvoorbeeld de investering in materiaal en inhuur van derden kunt u 50% subsidie aanvragen. Vanaf 13 juli is de regeling open en deze is aan te vragen via de site van SNN.

Voorwaarden zijn:

De gehele regeling is te vinden op de site van SNN. Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.


Subsidieregeling Arbeidsmarktscholing

Update 24 september: Het beschikbare budget voor deze regeling is op, de regeling wordt niet verlengd. Er is nog wel budget beschikbaar vanuit de voucherregeling (alleen MKB, subsidiepercentage is 50%, maximaal subsidiebedrag is €2500,-).

Vanaf 1 september is de subsidieregeling arbeidsmarktscholing aan te vragen. Deze subsidie is aan te vragen voor bedrijven en organisaties in Friesland, die willen investeren in scholing en kennis van werkgevers en werknemers. Deze regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70% van de totale kosten, met een maximumbedrag van €4000. De subsidie is aan te vragen via SNN.

Voorwaarden zijn:

Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.


Subsidieregeling Stageplaatsen

Update 24 september: Het beschikbare budget voor deze regeling is op.

Vanaf 1 september is de subsidieregeling stageplaatsen aan te vragen. Deze subsidie is aan te vragen voor bedrijven en organisaties in Friesland, die een stageplaats beschikbaar stellen voor een stagiair. Deze regeling kan ingezet worden voor het begeleiden van de student, materiaal dat nodig is of voor de stagevergoeding. De subsidie is aan te vragen via SNN.

Voorwaarden zijn:

Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.


Anderhalvemeter-regeling maatschappelijke sector

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen (zoals de aanschaf van desinfecterende middelen en kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en inzet van personeel). De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

De regeling wordt uitgevoerd door Streekwurk. De subsidie bedraagt 75% van de gemaakte kosten met een maximum van €1500. Voorwaarden van de regeling zijn:

De volledige tekst van de regeling, officieel geheten ‘Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijk sector Fryslân’ leest u via deze link.


Stimuleringsbijdrage extra sportactiviteiten

Update 10 juli: De regeling is vol en er kan geen bijdrage meer aangevraagd worden.

De provincie Fryslân vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren (leden en niet-leden) van sportverenigingen deze zomer in beweging (kunnen) blijven en stelt daarom een stimuleringsbijdrage beschikbaar. Friese sportverenigingen die deze zomer extra sport- en beweegactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren (leden en niet-leden) kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van € 500,-.

Aanvragen kan vanaf 6 juli 12.00u tot 2 augustus 17.00u. Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvragen van de bijdrage op de site van Sport Fryslân. Lees het nieuwsbericht op de site van de Provincie Fryslân.


Innovatiematrix

Een ondernemer kan subsidie aanvragen voor het (laten) ontwikkelen van een innovatief projectplan, dat bijdraagt aan de brede welvaart. Hiervoor is geen eigen bijdrage nodig, maar wel een verplicht gesprek met Friese experts uit verschillende disciplines. Vervolgens wordt elk projectidee gekoppeld aan een medewerkers van Ynbusiness die vervolgstappen bespreekt, voortgang monitort en eventueel advies geeft. De subsidie bedraagt €2500 en is vanaf 8 oktober (t/m 6 november) aan te vragen via de site van de provincie Fryslân. De inschrijfperiode sluit op 30 oktober 2020.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Nieuwe economie challenge

Organisaties die een innovatief idee (verder) willen ontwikkelen tot een innovatief product, procede of dienst, kunnen subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘nieuwe economie challenge Fryslân’. Zo kan de subsidie gebruikt worden om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen. De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van €2500 en een maximum van €10.000. De subsidie is vanaf 8 oktober (tot 1 februari 2021) aan te vragen via de provincie Fryslan.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Toekomstgericht investeren

Met de regeling ‘toekomstgericht investeren’ kunnen organisaties subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden toegepast op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een minimum van €2500 en een maximum van €15.000 per project. De subsidie is aan te vragen vanaf 8 oktober 2020 en de aanvraagperiode sluit 31 januari 2021. Aanvragen kan via de provincie Fryslân.

De voorwaarden van deze subsidie zijn:


Overige regelingen

Aan de andere regelingen wordt nog hard gewerkt. Doel is om deze eind augustus goedgekeurd te hebben, waarna de regelingen in de tweede week van oktober open zullen gaan.