Contact

Informatiepagina coronavirus

We werken er hard aan om de informatie op onze site zo snel en volledig mogelijk bijgewerkt te hebben. Laatste update: dinsdag 8 september 2020.

Eind februari heeft het Coronavirus (Covid-19) Nederland bereikt. Sindsdien heeft de overheid diverse maatregelen genomen om de verspreiding er van te beperken. Op 21 april is een verlenging van de maatregelen bekend gemaakt. Dat raakt niet alleen de maatschappij, ook ondernemers worden hierdoor geraakt. Op 6 mei is een versoepeling van de maatregelen bekend gemaakt. Op 19 mei is een verdere versoepeling aangekondigd. Op 24 juni werd bekend gemaakt dat er nog verder versoepeld wordt.

Voor u, als Friese ondernemer, hebben wij op deze pagina alle landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen op een rij gezet. Bij elke regeling hebben we genoemd of deze relevant is voor u als MKB’er met personeel en/of ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Heeft u andere vragen overme ni de impact van Corona op uw bedrijf? Kijk dan op onze pagina met veelgestelde vragen of laat u inspireren door andere Friese ondernemers die in deze crisistijd tot nieuwe businessmodellen zijn gekomen.

Laatste updates
 • 2 september: NL Leert door, onderdeel NOW 2.0 – Het maximaal aantal aanvragen is bereikt en er kan geen aanvraag meer gedaan worden voor gratis ontwikkeladvies. [verwerkt onder “Steunpakket 2.0” en NOW-pagina]
 • 28 augustus: Steun- en herstelpakket 3.0 – het kabinet heeft het derde steunpakket gepresenteerd, dat een looptijd heeft van negen maanden. [verwerkt onder “Steun- en herstelpakket 3.0”]
 • 27 augustus: Lok op 1 – vanaf 1 september kunnen er subsidies voor scholing en inzet van stagiairs aangevraagd worden. [verwerkt onder “Provinciale regelingen”en Lok op 1-pagina]
 • 26 augustus: TVL – vanaf 1 september kan TVL ook aangevraagd worden door een tussenpersoon. [verwerkt onder “Steunpakket 2.0”]
 • 19 augustus: Ondernemersimpuls Fryslân – Via OIF is een coronalening aan te vragen voor micro- en kleinbedrijf. [verwerkt onder “Provinciale regelingen” en OIF-pagina]
Eerdere updates
 • 14 juli: TASO – De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) is bekend gemaakt en aan te vragen vanaf 1 september. [verwerkt onder “Steunpakket 2.0”]
 • 10 juli: Kickstartvoucher – Het RVO heeft een Kickstartvoucher beschikbaar gesteld. [verwerkt onder ‘Steunpakket 2.0’]
 • 10 juli: Lok op 1 – De regeling ‘Covid-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’ is vanaf 13 juli aan te vragen. De voorwaarden zijn ook bekend. [verwerkt onder Lok op 1-pagina]
 • 6 juli: Lok op 1 – De regeling ‘stimuleringsbijdrage sportverenigingen’ is aan te vragen. [verwerkt onder ‘Provinciale regelingen’ en Lok op 1-pagina]
 • 6 juli: COL 2.0 – De voorwaarden en het proces van de COL zijn aangepast. [verwerkt onder ‘Steunpakket 2.0’]
 • 30 juni: TVL – De TVL is vanaf 30 juni 12.00u aan te vragen. Daarnaast is de invulling van de regeling bekend gemaakt. [verwerkt onder ‘Steunpakket 2.0’ en TVL-pagina]
 • 26 juni: NOW 2.0 – De NOW-regeling is vastgesteld. [verwerkt onder ‘Steunpakket 2.0’ en NOW-pagina]
 • 16 juni: TOFA – De voorwaarden van de TOFA-regeling zijn bekend gemaakt. [verwerkt onder ‘Steunpakket 2.0’]
 • 16 juni: TOGS – Er zijn een aantal beroepsgroepen toegevoegd aan de lijst SBI-codes. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 9 juni: Herstelpakket Lok op 1: No en moarn – De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Met 11 extra maatregelen voor de komende maanden steunt de provincie MKB, sport, cultuur, onderwijs en media in de volle breedte. [verwerkt onder ‘Provinciale regelingen’]
 • 2 juni: KKC – De KKC (Klein Krediet Corona-regeling) is vanaf 29 mei aan te vragen en de laatste voorwaarden zijn bekend. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 28 mei: Steunpakket 2.0 – Er zijn extra afspraken gemaakt over het tweede steunpakket. Zo worden de regelingen verlengd tot 1 oktober en zijn er wijzigingen in bepaalde regelingen. [verwerkt onder ‘Steunpakket 2.0’]
 • 28 mei: Tozo – Ondernemers die over de grens wonen, maar hun bedrijf in Nederland hebben kunnen vanaf 18 mei een lening voor bedrijfskrediet afsluiten. De gemeente Maastricht voert deze regeling uit. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’ en Tozo-pagina]
 • 20 mei: Steunpakket 2.0 – Op woensdag 20 mei is het nieuwe steunpakket van de overheid gepresenteerd. Op de site van de Rijksoverheid zijn deze regelingen ook te vinden. [verwerkt onder ‘Steunpakket 2.0’]
 • 13 mei: Continuïteitsbijdrage zorgverzekeraars – Deze bijdrage is vanaf 15 mei gefaseerd aan te vragen. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 11 mei: SNN-subsidie Covid-19 – Deze subsidie was aan te vragen tot 30 april. Aanvragen is dus niet meer mogelijk. [verwerkt onder ‘Provinciale regelingen’]
 • 8 mei: Kleine Kredieten Corona (KKC) – Ondernemers met een relatief kleine financieringsbehoefte (tussen de 10.000 en 50.000 euro) kunnen een lening aanvragen. De rente is maximaal 4%, de looptijd maximaal 5 jaar. Wel gelden hierbij enkele voorwaarden, zoals een onderneming moet minimaal 50.000 euro omzet hebben gedraaid en ingeschreven staan bij de KvK vanaf 1 januari 2019. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 7 mei: Corona OverbruggingsKrediet Qredits – Het overbruggingskrediet is een microkrediet (maximaal 25000 euro) voor bestaande ondernemers. Looptijd is maximaal 48 maanden. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 29 april: GO-regeling – De GO-regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie en staat vanaf nu open. De looptijd is zes jaar. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 29 april: BMKB – Looptijd verlengd tot vier jaar en de toegang wordt laagdrempeliger (er kan nu ook worden gekeken via een omzettoets). [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 29 april: TOGS – Nu ook aan te vragen op nevenactiviteit (onder voorwaarden). Ook zorgondernemingen kunnen aanspraak maken op de TOGS (onder voorwaarden). [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 29 april: TOPSS – Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups wordt ingezet vanuit Invest-NL en bevat 100 mln euro. Dit krediet is alleen voor innovatieve startups en scale-ups en is aan te vragen voor bedragen vanaf 2 mln euro. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 29 april: COL – Aanvragen van de regeling is mogelijk vanaf 29/4 9.00u. Overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatief mkb. Het gaat om bedragen tussen de 50.000 en 2mln euro. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 24 april: Tozo – Grenswerkers en AOW-gerechtigden kunnen aanspraak maken op een gedeelte van de Tozo. [verwerkt onder ‘Landelijke regelingen’]
 • 22 april: NOW – Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden. [verwerkt op pagina NOW]

Regelingen

Steun- en herstelpakket 3.0

Verlenging en aanpassing Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (MKB & ZZP)
De TVL is een eenmalige tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de vaste kosten en omzetderving. De TVL wordt verlengd tot en met 30 juni 2021 (drie keer drie maanden). Lees meer op onze pagina over TVL. De tegemoetkoming blijft aan te vragen via de site van het RVO. De voorwaarden voor de nieuwe TVL 3.0 worden aangepast:
 • Het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000.
 • De minimale omzetderving wordt per tijdvak verhoogd.
Kijk ook op de site van het RVO voor meer informatie.
Verlenging en aanpassing NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) (MKB)
De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van ondernemers. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en de hoogte van de loonsom. De NOW-regeling wordt verlengd met negen maanden (drie keer drie maanden) en zal nog steeds aan te vragen zijn bij het UWV, waarschijnlijk vanaf 16 november. Kijk op onze NOW-pagina voor meer informatie. Hieronder in het kort de voorwaarden die worden aangepast:
 • In de negen maanden verlenging zal de NOW geleidelijk afgebouwd worden. Het maximale vergoedingspercentage daalt elke periode.
 • Het minimale omzetverlies wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar 30% (in plaats van de 20% die het daarvoor was).
 • Er is meer ruimte voor bedrijven om de loonsom te verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Ook dit gaat stapsgewijs. Het aanpassen van de loonsom kan door natuurlijk verloop, ontslag of het vragen van een vrijwillig loonoffer. De regels van het arbeidsrecht blijven hier gelden.
 • De ontslagboete uit NOW 2.0 verdwijnt.
Kijk op de site van het UWV voor meer informatie en het aanvraagformulier.
Verlenging en aanpassing van TOZO (TOZO 3) (MKB & ZZP)
De TOZO wordt met negen maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. Zodra de regeling open is, kan deze aangevraagd worden in de woongemeente van de ondernemer. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:
 • De verlengde regeling kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Er wordt gekeken naar het eigen vermogen van de zelfstandig ondernemer. Het gaat hier om middelen die vrij beschikbaar zijn, boven een bepaald bedrag.
 • Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de Tozo. Lees ook meer op de site van de Rijksoverheid.
Borgstellingen, leningen en garantiefondsen (MKB & ZZP)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en garanties aan mkb’ers blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Het gaat hier om BMKB, GO en KKC.
Verlenging en aanpassing belastingmaatregelen (MKB & ZZP)
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen voor drie maanden. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Om te voorkomen dat ondernemers in de knel komen bij het terugbetalen van de belastingschuld, krijgen ze twee jaar de tijd om dit af te lossen. Enkele voorwaarden van deze maatregelen:
 • Het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld moet gebeuren voor 1 januari 2023. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst. Mocht deze periode te kort zijn, dan kan in overleg een maatwerkoplossing bekeken worden.
 • De tijdelijke verlaging van de rente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021. De belastingrente gaat wel weer naar 4%. De rente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 verlaagd worden naar 4% (in plaats van de oorspronkelijke 8%).
 • Een aantal andere belastingmaatregelen, zoals betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, wordt ook verlengd tot 1 januari 2021.
 • Werknemers behouden het recht op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer, ook al werken zij thuis.
Lees op de site van de Rijksoverheid en de Belastingdienst meer over de belastingregelingen.

Steunpakket 2.0

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (MKB & ZZP)
De TVL is vanaf 30 juni 2020 12.00u aan te vragen via de site van het RVO. Deze subsidie is een eenmalige tegemoetkoming in vaste lasten tot een maximum van €50.000 voor de periode juni t/m september 2020. De TVL is een opvolging van de TOGS en is daarmee voor mkb-ondernemingen met een SBI-code die opgenomen is deze lijst. De hoogte tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. Update: TVL is vanaf 1 september ook aan te vragen door een tussenpersoon, bijvoorbeeld uw accountant. U maakt hiervoor gebruik van een machtiging via eHerkenning. Enkele voorwaarden voor deze regeling zijn:
 • Ondernemingen moeten een minimale omzetderving hebben van 30% over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
 • De vaste lasten van de onderneming zijn minimaal €4000 in de periode juni, juli, augustus en september 2020. Dit wordt berekend aan de hand van een vast percentage per branche.
 • Het bedrijf valt onder de definitie mkb (check dit met de mkb-toets) en is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de KVK, en wel onder één van de vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd en was niet failliet op of na die datum.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Het bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres, of het bedrijf staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang/toegang (bewijsstukken zijn in dit geval noodzakelijk). Er zijn uitzonderingen voor horecaondernemingen met SBI 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en een aantal ambulante ondernemingen.
Meer informatie is te vinden op deze pagina.
Verlenging en aanpassing NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) (MKB)
De NOW-regeling wordt verlengd met vier maanden. De NOW 2.0 is vanaf 6 juli aan te vragen bij het UWV. De aanvraag geldt voor vier aaneengesloten maanden vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20%. De referentieomzet is de totale omzet van 2019 gedeeld door 3. De referentiemaand van de loonsom is maart 2020 (of, als dat niet bekend is, november 2019). Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:
 • De vaste opslag wordt verhoogd naar 40%.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Ook bij NOW 1.0 wordt maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan januari-maart.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • De ontslagboete: Bedrijven die meer dan 20 werknemers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging. Mocht er geen akkoord komen, dan moet er een aanvraag gedaan worden bij de Stichting van de Arbeid (nog op te richten). Ontbreekt een akkoord alsnog, dan volgt een boete van 5% van/op het totale subsidiebedrag. Bij overige ontslagen (minder dan 20 werknemers) blijft de correctie op de subsidie wel bestaan (de loonsom voor de ontslagen werknemer moet terugbetaald worden), maar wordt de subsidie dus niet extra verlaagd met een boete.
 • Werkgevers die NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om bij- en omscholing te doen. Hiervoor is het crisisprogramma NL Leert beschikbaar, waar men vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kan volgen. Update 2 september: het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt en het gratis ontwikkeladvies is niet meer aan te vragen.
Kijk op deze pagina voor meer informatie over de NOW.
Verlenging en aanpassing van TOZO (TOZO 2) (MKB & ZZP)
De TOZO wordt verlengd tot eind september 2020. Aanvragen kan vanaf 1 juni in de woongemeente van de ondernemer. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling:
 • De verlengde regeling bevat een partnertoets. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in levensonderhoud.
 • U kunt ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen (maximaal 10.157 euro, tegen een verlaagd rentepercentage). De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. De maximale totale som van de lening is vastgesteld op 10.157 euro (dus Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk). Heeft u het maximale bedrag aan lening al in Tozo 1 aangevraagd, dan kunt u geen gebruik meer maken van de lening voor bedrijfskrediet.
Kijk ook op deze pagina voor meer informatie over de Tozo.
Kickstartvoucher RVO (MKB)
Heeft u een mkb-onderneming en zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? Met een Kickstartvoucher krijgt u korting op de inhuur van een externe adviseur. Het is een online voucher waarmee u een zelfgekozen adviseur betaalt. De voucher is goed voor 80% van de kosten en bedraagt maximaal €2500,- exclusief btw. Vanaf 26 juni is de voucher aan te vragen.
 • U bent een Nederlandse mkb-ondernemer, bent actief in het buitenland en uw buitenlandse activiteiten zijn geraakt door de coronacrisis. U kunt maximaal 1 voucher per onderneming aanvragen. U heeft e-herkenning nodig voor de aanvraag.
 • De externe deskundige kan bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van internationale productie of logistieke processen, het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen of het opstellen van een nieuw internationaal sales- en marketingplan. De externe deskundige moet beschikken over ten minste hbo denk- en werkniveau, werken bij of voor een adviesonderneming met een internationaal netwerk en adviseert als drie jaar of meer mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen.
 • Aanvragen van de voucher:
  • U zoekt zelf een adviseur. Vraag een offerte (waarin de diensten gespecificeerd worden) en een cv. U heeft na ontvangst van de offerte een maand om de voucher aan te vragen.
  • Vraag de voucher aan via de site van het RVO. Binnen 13 weken ontvangt u een beslissing.
  • Bij een positieve beslissing ontvangt u een digitale voucher die 6 maanden geldig is.
  • Na het adviestraject draagt u de voucher over aan de adviseur. Dit doet u online via MijnRVO. U moet de voucher daarna verzilveren (ook via MijnRVO) binnen 3 maanden na de overdracht. De adviseur krijgt betaalt via RVO.
Kijk op de site van RVO voor meer informatie over de Kickstartvoucher.
Tegemoetkoming amateursprtorganisaties COVID-19 (TASO)
Amateursportorganisaties die (gedeeltelijk) eigenaar zijn van een accommodatie, ingeschreven staan onder vastgestelde SBI-codes en door de coronacrisis een omzetverlies hebben geleden, kunnen een tegemoetkoming aanvragen. De maximale tegemoetkoming is €3500. De regeling is aan te vragen van 1 september tot en met 4 oktober 2020 via een formulier op deze site. Binnen 8 weken na aanvraag volgt er een besluit. In het kort:
 • De amateursportorganisatie moet ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Elke amateursportorganisatie kan slechts 1 aanvraag indienen;
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de TASO als de aanvrager al een TOGS heeft aangevraagd dan wel ontvangen.
 • De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni. Huurlasten worden niet meegenomen in deze lasten. De hoogte van de tegemoetkoming is ingedeeld in drie groepen (€1500, €2500, €3500).
 • Om aanspraak te kunnen maken op de TASO moet de organisatie ingeschreven staan onder een van onderstaande SBI-codes:
  • 85.51 – Sport- en recreatieonderwijs (85.51.9 – Overig sport- en recreatieonderwijs)
  • 93.11 – Sportaccommodaties (93.11.1 – Zwembaden / 93.11.2 – Sporthallen, sportzalen en gymzalen / 93.11.3 – Sportvelden 93.11.9 – Overige sportaccommodaties)
  • 93.12 – Buitensport (93.12.1 – Veldvoetbal / 93.12.2 – Veldsport in teamverband (geen voetbal) / 93.12.3 – Atletiek / 93.12.4 – Tennis / 93.12.5 – Paardensport en maneges / 93.12.6 – Wielersport / 93.12.7 – Auto- en motorsport / 93.12.8 – Wintersport / 93.12.9 – Overige buitensport)
  • 93.14 – Binnensport (93.14.1 – Individuele zaalsport / 93.14.2 – Zaalsport in teamverband / 93.14.3 – Kracht- en vechtsport / 93.14.4 – Bowlen, kegelen, biljarten e.d. / 93.14.5 – Denksport / 93.14.9 – Overige binnensport en omnisport)
  • 93.15 – Watersport (93.15.1 – Zwem- en onderwatersport / 93.15.2 – Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.)
  • 93.19 – Overige sportactiviteiten (93.19.2 – Hengelsport / 93.19.6 – Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport / 93.19.9 – Overige sportactiviteiten (rest)).
De hele regeling is hier terug te vinden.
Verlenging belastingmaatregelen (MKB & ZZP)
Voor ondernemers was het mogelijk om belastinguitstel aan te vragen. Dit is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen (zoals versoepeling urencriterium zzp’ers, betaalpauze hypotheekverplichtingen) worden tot 1 september 2020 verlengd. De uitgestelde belastingrekening hoeft nog niet betaald te worden. Het kabinet kijkt samen met brancheorganisaties naar gespreide terugbetaling en maatwerk per sector.
Kredietverlening en garanties aan ondernemers (MKB & ZZP)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 200 miljoen euro. Toevoeging 6 juli: De voorwaarden en het proces zijn gewijzigd. Aanvragen is mogelijk tot 1 oktober 2020. De ingediende aanvragen zullen tegen elkaar worden afgewogen, in drie tijdsblokken. Er zal ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria (denk aan: fte, belang van innovatie, aansluiting op ecosysteem). Kijk voor meer informatie op de site van de ROM’s.
Tijdelijke Ondersteuning Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)
De TOFA is vanaf 27 juli 2020 niet meer aan te vragen! / Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen vanaf 22 juni 9.00u bij het UWV een aanvraag doen voor de TOFA. De regeling staat 3 weken open. De TOFA bedraagt € 550,- bruto per maand over de maanden maart, april en mei 2020. De regeling is bedoeld voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling. Meer specifiek gaat het om de werknemer die:
 • in februari 2020 tenminste € 400,- bruto loon heeft ontvangen;
 • in maart 2020 tenminste € 1,- bruto loon heeft ontvangen;
 • op 1 april 2020 18 jaar of ouder is, maar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • waarvan het loon in april 2020 tenminste 50% lager was dan in februari 2020, maar niet hoger dan € 550,- bruto;
 • de regeling nodig heeft om in zijn levenskosten te voorzien, geen andere inkomensvoorziening ontvangt (bijvoorbeeld een uitkering) en niet voortvluchtig is of in de gevangenis zit.
Het aanvragen van de TOFA kan via het UWV. Meer informatie is ook te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Landelijke regelingen

Er is inmiddels een flinke lijst bestaande uit landelijke regelingen tbv de coronacrisis. Om het overzicht te behouden, hebben we de regelingen gegroepeerd. De regelingen zijn terug te vinden onder de tabbladen hieronder:
FinancieelBranche-gerelateerde regelingenOverig
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo), geënt op bbz-regeling (MKB & ZZP)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Update 24 april: Het kabinet gaat het mogelijk maken voor grenswerkers die woonachtig zijn in Nederland, maar hun bedrijf in een ander EU-land hebben, om aanspraak te maken op de Tozo (alleen bijstand voor levensonderhoud). Voor ondernemers met een AOW geldt dat zij gebruik kunnen maken van het bedrijfskrediet. Verwachting is dat dit vanaf eind april aan te vragen is. Update 21 april: de Tozo-regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief. Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. De hoofdlijnen zijn:
 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van maximaal drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot maximaal het sociaal minimum (maximaal 1500 euro voor een gezin).
 • De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald en in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Ook een DGA van een BV kan gebruik maken van de regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient te verklaren dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen. En daarnaast dient hij/zij te voldoen aan de andere criteria van de regeling.
 • Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10157 euro, tegen een rentepercentage van 2%. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening kent een looptijd van maximaal drie jaar.
Kijk hier voor meer informatie.
Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), voormalig werktijdverkorting (MKB)
De eerste aanvraagperiode van de NOW is gesloten vanaf 6 juni. Verwachting is dat de nieuwe NOW-regeling vanaf 6 juli aan te vragen is. Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Als u als werkgever door het Coronavirus een forse omzetdaling heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kwam u eerder in aanmerking voor Werktijdverkorting. Deze regeling was niet ingesteld op de vele duizenden aanvragen die inmiddels gedaan zijn. Het kabinet heeft een nieuwe regeling ingesteld, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Afhankelijk van de hoogte van de omzetdaling kan tot 90% van de loonsom van uw werknemers tijdelijk vergoed worden. De NOW is vanaf maandag 6 april aan te vragen. Kijk hier voor meer informatie.
Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19, €4.000 (MKB & ZZP)
De TOGS is aan te vragen tot en met vrijdag 26 juni 17.00u op de site van RVO. Update 12 juni: Er zijn een aantal nieuwe beroepsgroepen toegevoegd aan de lijst van ondernemers die aanspraak kunnen maken op de TOGS. Audiciens, (warme) bakkers met winkel, standbouwers en wijkcentra komen nu in aanmerking. Zij kunnen TOGS aanvragen vanaf 12 juni 14.00u. Update 29 april: vanaf 29 april kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Een vereiste is dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en vaste lasten. Update 15 april: vanaf 15 april is weer een uitbreiding op de TOGS van toepassing. Hier is meer te vinden over die uitbreiding. Update 8 april: de regeling wordt verder uitgebreid voor kleinere mkb-winkeliers in food, de zogenaamde contactberoepen en toeleveranciers van horeca of evenementen. Update 31 maart: De regeling wordt uitgebreid voor ondernemers in o.a. de retail (non-food). Oorspronkelijk: Hoort uw onderneming bij die sectoren (o.a. horeca, recreatie, cultuur, reis-, sport- en evenementenorganisaties, kappers, schoonheidssalons, retail in non-food en tankstations) die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar het buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. Sinds vrijdag 27 maart is de compensatieregeling aan te vragen via de site van de RVO. Alle voorwaarden zijn daar te vinden.
Corona OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatief mkb(MKB)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Vanaf 29 april 2020 9.00u is het mogelijk om de COL aan te vragen. Dit is een overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatief mkb. Het gaat om leningen tussen de 50.000 en 2 mln euro. Er is in totaal 100 mln euro beschikbaar gesteld door het kabinet. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken deze kredieten. Voor Noord-Nederland zal dat de NOM zijn. Meer informatie is te vinden op deze pagina. De aanvraag kan gedaan worden via een online portal op techleap.
Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPPS) (MKB)
Invest-NL stelt 100 mln euro beschikbaar voor risicokapitaal voor innovatieve start- en scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door de corona-crisis (in hun groei of het vinden van financiering). De scope betreft financieringsrondes vanaf 2 mln euro met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijk belang krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D). Lees meer op de site van Invest-NL. Een aanvraag kan gedaan worden via het online portal op techleap.
Klein Krediet Corona-regeling (KKC) (MKB & ZZP)
De overheid heeft 750 miljoen euro gereserveerd voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte en staat daarbij garant voor 95% van de (overbruggings)lening. Ondernemers kunnen 10.000 en 50.000 euro lenen bij hun bank. De rente is maximaal 4% en de looptijd van de lening is maximaal 5 jaar. De provisie bedraagt 2%. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de crisis voldoende winstgevend waren en sinds 1 januari 2019 bij de KvK ingeschreven staan. Aanvragen is vanaf 29 mei mogelijk bij de (huis)bank van de ondernemer. Voor de aanvraag is benodigd: uitleg van de situatie en de genomen maatregelen, een overzicht van de banktransacties, actuele jaarcijfers en IB aangifte. Meer informatie te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Corona OverbruggingsKrediet Qredits (MKB & ZZP)
Bij microkredietenverstrekker Qredits kunnen ondernemers een microkrediet aanvragen. Dit krediet is voor bestaande ondernemers (uitdrukkelijk niet voor starters), het krediet is maximaal 25.000 euro en de looptijd is maximaal 48 maanden. De rente is in het eerste jaar 2%, daarna wordt die 5,75%. Meer informatie te vinden op de website van Qredits.
Verruiming borgstellingen MKB-krediet (MKB)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Update 29 april: De looptijd wordt verlengd tot vier jaar. Ook wordt de toegang laagdrempeliger, behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose kan er ook gekeken worden via een omzettoets. Lees hier meer. Update 8 april: de premie voor BMKB wordt verlaagd naar 2%. Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd naar 1,5 miljard euro. Oorspronkelijk: De borgstellingen voor het midden- en kleinbedrijf worden versneld verruimd, met ingang van 16 maart. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten. Hierdoor kunt u als ondernemer mogelijk meer lenen dan u op basis van een onderpand zou kunnen krijgen. De BMKB-aanvraag loopt via de financier (veelal de bank). Neem hiervoor dus contact op met uw bank. Kijk hier voor meer informatie over de borgstellingen.
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (MKB)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Update 29 april: de GO-regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie en staat open. De looptijd van de lening is zes jaar. Update 23 april: Er wordt tot 90% garantie op bankleningen en bankgaranties gegeven (minimaal 1,5 miljoen, maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Oorspronkelijk: Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogd naar 10 miljard euro.  Uw financier (bank) vraag deze regeling voor u aan.
Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (MKB & ZZP)
Update 10 april: De borgstelling voor een overbruggingskrediet is ook aan te vragen als u een visserij- of aquacultuurbedrijf heeft. Daarnaast is de provisie verlaagd. Oorspronkelijk: Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Meer over deze regeling is op de site van RVO te vinden.
Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders (MKB & ZZP)
Update 13 mei: Vanaf 15 mei is de continuïteitsbijdrage aan te vragen. Dit gaat gefaseerd per beroepsgroep. Kijk op de site van Zorgverzekeraars Nederland voor meer informatie en veelgestelde vragen. Oorspronkelijk: Zorgaanbieders kunnen in veel gevallen geen gebruik maken van de NOW, Tozo en TOGS. Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage krijgen. Die is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis. De bijdrage zal naar verwachting liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het precieze percentage wordt per sector vastgesteld. De continuïteitsbijdrage hoef je principe niet terug te betalen, maar wordt wel verrekend met de productie in de maanden dat deze van toepassing is. Als je bovendien achteraf meer omzet draait door inhaaleffecten, wordt dat ook verrekend. Aanvragen kan naar verwachting vanaf mei 2020. Betalingen doen de zorgverzekeraars ook vanaf die maand. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot eind juni 2020. Kijk voor meer informatie op de site van de KvK of de site van de Zorgverzekeraars Nederland.
Extra ondersteuning voor getroffen media
Er wordt eenmalig 11 miljoen euro uitgetrokken door het kabinet om lokale en regionale media te ondersteunen. Afhankelijk van oplage en bereik is een bijdrage tussen de 4000 en enkele tienduizenden euro’s beschikbaar. Van 11 tot en met 19 april kan er een aanvraag gedaan worden bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.
Aanvullende ondersteuning culturele sector
Het kabinet stelt 300 miljoen beschikbaar voor de culturele sector. Culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector worden door de financieel eerste maanden van de crisis heen geholpen. Hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende seizoen. De beschikbare 300 miljoen euro is opgebouwd uit vier onderdelen:
 • Geld wordt ingezet voor het ophogen van subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen;
 • Geld wordt ingezet voor het verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten;
 • De zes rijkscultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen die van belang zijn in regio’s en steden (zoals belangrijke gemeentelijke/provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters);
 • Leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd.
Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.
Aanvullende maatregelen agrarische sector
In totaal stelt het kabinet 650 miljoen beschikbaar om de agrarische sector tegemoet te komen voor de geleden schade. Voor de sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw komt een omzetschaderegeling (hoogte: 600 miljoen euro). De regeling is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Uitgangspunt is dat de eerste 30% omzetderving voor ondernemers is, en dat de overheid een aanzienlijk deel van de resterende 70% compenseert. Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de voorraad die nog in opslag ligt. De vergoeding geldt voor aardappelen die niet meer verwerkt kunnen worden en bedraagt 40% van de gemiddelde marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020. Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.
Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (MKB & ZZP)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Op 2 april is bekend gemaakt dat het aanvragen van uitstel eenvoudiger wordt, voor meer belastingen geldt en dat het voor kleine ondernemers makkelijker wordt om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.
 • Er hoeft maar één uitstelverzoek ingediend te worden, dat geldt voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die in de drie daaropvolgende maanden bijkomen.
 • Belangrijk is wel dat ondernemers aangifte doen, en pas uitstel aanvragen nadat zij de aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.
 • Uitstel geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw, aangevuld met kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.
Uitstel aanvragen? Klik hier voor het aanvraagformulier. Meer informatie? Klik dan hier voor het volledige nieuwsbericht.
Banken geven half jaar uitstel op aflossing (MKB & ZZP)
Een aantal banken heeft bekend gemaakt dat ze ondernemers zes maanden uitstel op aflossing geven. Hieronder hebben we de sites van een aantal banken verzameld. Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.
Uitstel aflossing en rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten Qredits (MKB & ZZP)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de corona problematiek wordt voor de huidige klanten uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie te vinden op de website van Qredits.
Maatregelenpakket van de douane (MKB & ZZP)
Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Wij gaan ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Een overzicht van deze maatregelen is te vinden op de site van de Belastingdienst. Veel van deze maatregelen worden maatwerk. Om gebruik te maken van de maatregelen, kunt u daarom het beste contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio.
Termijn schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd (MKB)
Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020. Hebt u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen. Meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst.
Leverancierskrediet
Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad. De maatregel is inmiddels door de Europese Commissie goedgekeurd. De regeling geldt met een terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 tot aan eind 2020. In het kort:
 • de kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven;
 • de garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind 2020 ontstaat;
 • de regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland;
 • Het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen verzekeraars en de Staat, tot een bedrag van 1 miljard euro (en waar nodig kan dat 12 miljard worden);
 • de garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse Staat.
Meer details worden nog uitgewerkt. Lees hier het een nieuwsbericht van 7 april van de Rijksoverheid.

Provinciale regelingen

Lok op 1: No en Moarn (herstelpakket Provincie Fryslân)
De provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Met elf extra maatregelen voor de komende maanden steunt de provincie MKB, sport, cultuur, onderwijs en media in de volle breedte. Kijk op onze Lok-op-1-pagina voor meer informatie. Hieronder wordt de algemene informatie kort benoemd:
 • Het plan is 24 juni goedgekeurd en er wordt momenteel hard gewerkt om deze regelingen op te stellen. Goedkeuring van een aantal regelingen zal eind augustus/begin september plaatsvinden en naar verwachting zullen de overige regelingen vanaf eind september beschikbaar zijn.
 • De anderhalvemeter-regeling voor onder andere gastvrijheidseconomie is vanaf 13 juli aan te vragen via  SNN.
 • Vanaf 1 september is de subsidie arbeidsmarktscholing aan te vragen. Geschikt voor Friese bedrijven die willen investeren in scholing en kennis voor hun medewerkers.
 • Als u een stageplaats aanbiedt en een stagiair aanneemt, kunt u gebruik maken van de regeling Stageplaatsen. U kunt, afhankelijk van de stageduur, een bedrag van €1000 of €1500 aanvragen voor de begeleiding van de student.
 • De stimuleringsbijdrage voor sportverenigingen is vanaf 6 juli aan te vragen via Sport Fryslân. Er zijn vele aanvragen voor deze regeling gedaan, waardoor er op 10 juli bekend werd dat deze regeling niet meer aan te vragen is.
De algemene aankondiging van het herstelpakket is te vinden op de website van de provincie Fryslân.
Ondernemersimpuls Fryslân
 • Vanaf 17 augustus staat Ondernemersimpuls Fryslân open. Dit is een coronaregeling voor het Friese micro- en kleinbedrijf, bedoeld voor ondernemers die door het coronavirus een financieringsvraagstuk hebben dat niet ingevuld kan worden via reguliere financieringsmogelijkheden. Het gaat om leningen tussen € 50.000 en € 250.000, voor ondernemingen tot 50 werknemers en tot een omzet van € 10 mln.
 • Meer informatie? Klik hier voor de informatiepagina en hier voor de site van Ondernemersimpuls Fryslân.
Provincie Fryslan (MKB & ZZP)
 • Update 10 juni 2020: Herstelpakket Lok op 1: No en Moarn is bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie op onze Lok-op-1-pagina.
 • Uitstel aflossing en rente (huidige) leningen van FOM / NV NOM met maximaal drie maanden
 • Betaaltermijn van Provincie Fryslan van 21 dagen naar 7 dagen
 • Eerstelijns dienstverlening via Ynbusiness
 • Provincie Fryslan trekt samen met Rijk op wat betreft verdere ontwikkeling en uitvoering BMKB
 • Uitbreiding voucher met mogelijkheden bijscholen en omscholen personeel. Lees het bericht van de provincie hier, kijk voor meer informatie over de voucher op de site van SNN.
Kijk voor meer informatie op de site van de Provincie Fryslân.
SNN-Subsidie COVID-19 (niet meer aan te vragen)
Update mei: de subsidie was aan te vragen tot 30 april. Aanvragen is dus niet meer mogelijk. Oorspronkelijk: Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft 1 miljoen euro beschikbaar voor de COVID-19-subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het sneller verder brengen van onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken. De subsidie is aan te vragen tot 30 april. Kijk voor meer informatie op de site van het SNN.
Noordelijk Belastingkantoor - Wetterskip Fryslân (MKB & ZZP)
Het Noordelijk Belastingkantoor int de waterschapsbelasting voor Wetterskip Fryslân. In geval van betalingsproblemen door de maatregelen rondom het coronavirus kunt u uitstel van betaling aanvragen. Kijk daarvoor op de site van het Noordelijk Belastingkantoor.
Veiligheidsregio Fryslân
Veiligheidsregio Fryslân wordt gevormd door de burgemeesters van de Friese gemeenten. De veiligheidsregio’s zijn er om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen de risico’s van rampen en crises. De laatste noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân is bekend gemaakt op 15 juli. Kijk voor meer en algemene informatie op de site van de veiligheidsregio.

Gemeentelijke regelingen

Gemeente Achtkarspelen (MKB & ZZP)
De gemeente Achtkarspelen heeft een pakket maatregelen samengesteld. Hier vindt u een kort overzicht. Meer nieuws en informatie is te vinden via de site van de gemeente Achtkarspelen.
Gemeente Dantumadiel (MKB & ZZP)
De gemeente Dantumadiel komt ondernemers tegemoet met enkele maatregelen. Zo kan er uitstel aangevraagd worden voor gemeentelijke belastingen en worden leges voor evenementenvergunningen op verzoek terug betaald. Meer informatie is te vinden via de site van de gemeente Dantumadiel.
Gemeente De Fryske Marren (MKB & ZZP)
Gemeente De Fryske Marren heeft een maatregelenpakket voor de ondernemers in hun gemeente samengesteld, onder andere uitstel van belastingbetaling. Kijk op de site van de gemeente voor meer informatie.
Gemeente Harlingen (MKB & ZZP)
De gemeente Harlingen heeft een aantal maatregelen getroffen om de ondernemers in hun gemeente tegemoet te komen. Er kan bijvoorbeeld uitstel of een betalingsregeling aangevraagd worden voor gemeentelijke belastingen en de nog op te leggen ondernemersaanslagen worden opgeschort. Kijk voor meer informatie en meer maatregelen op de site van de gemeente Harlingen.
Gemeente Heerenveen (MKB & ZZP)
De gemeente Heerenveen heeft een ondersteuningspakket voor ondernemers samengesteld. Via deze link krijgt u een verkort overzicht te zien. Kijk op de site van de gemeente Heerenveen voor uitgebreide informatie.
Gemeente Leeuwarden (MKB & ZZP)
De gemeente Leeuwarden heeft een ondersteuningspakket voor ondernemers samengesteld. Via deze link krijgt u een overzicht te zien. Kijk op de site van de gemeente Leeuwarden voor uitgebreide informatie.
Gemeente Noardeast-Fryslân (MKB & ZZP)
Ondernemers in de gemeente Noardeast-Fryslân kunnen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen aanvragen. Ook al betaalde leges voor evenementen die niet door kunnen gaan, worden op verzoek terug betaald. Algemene informatie is te vinden op de site van de gemeente Noardeast-Fryslân.
Gemeentes Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (MKB & ZZP)
De OWO-gemeenten steunen samen de ondernemers. De aanslag reclamebelasting en (water)toeristenbelasting schuiven op tot in ieder geval 1 augustus 2020. Op verzoek is een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen mogelijk. Zzp’ers met Bbz kunnen in aanmerkingen komen voor kwijtschelding.
Gemeente Schiermonnikoog (MKB & ZZP)
In de gemeente Schiermonnikoog kunt u als ondernemer uitstel van belasting aanvragen. Op verzoek worden de al betaalde leges voor evenementenvergunningen terugbetaald worden. Kijk onderaan op de site van de gemeente Schiermonnikoog voor meer informatie.
Gemeente Smallingerland (MKB & ZZP)
De gemeente Smallingerland heeft een aantal maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen in deze tijden. U kunt bijvoorbeeld uitstel van belastingbetaling aanvragen en ondernemers in het centrum kunnen ontheffing krijgen voor bezorgen. Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Smallingerland.
Gemeente Súdwest-Fryslan (MKB & ZZP)
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een aantal maatregelen getroffen om de ondernemers in hun gemeente tegemoet te komen. Zo kan er uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen en zijn de regelen voor bevoorrading, bezorging en afhaal verruimd. Kijk voor meer informatie en andere maatregelen op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Gemeente Terschelling (MKB & ZZP)
De gemeente Terschelling geeft uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen en de toeristenbelasting 2019 wordt opgeschort tot eind oktober. Lees meer op de site van de gemeente Terschelling.
Gemeente Tytsjerksteradiel (MKB & ZZP)
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een gemeentelijk ondersteuningspakket voor ondernemers, stichtingen en verenigingen opgesteld. Hier vindt u een overzicht en op de site van de gemeente is uitgebreide informatie beschikbaar.
Gemeente Vlieland (MKB & ZZP)
De gemeente Vlieland geeft in principe iedereen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen tot 1 juli 2020. Lees meer op de site van de gemeente Vlieland.
Gemeente Waadhoeke (MKB & ZZP)
In de gemeente Waadhoeke zijn een aantal extra maatregelen voor ondernemers opgesteld. Zo wordt er uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen verleend, kunt u de optie op een bedrijfskavel in overleg verlengen en is het wintertarief voor de liggelden in Franeker verlengd tot 1 mei 2020. Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de site van de gemeente Waadhoeke.

Pagina's met informatie

RVO, KvK en VNO NCW MKB Nederland hebben pagina's vol informatie voor ondernemers opgesteld, van informatie over regelingen tot meldpunten van ondernemersorganisaties en handreikingen over omgaan met Corona op de werkvloer.
 • VNO NCW; informatie over Corona voor ondernemers
 • Ondernemersplein: informatie van de KvK op Ondernemersplein
 • Kamer van Koophandel: het Coronaloket van de KvK
 • RVO: veelgestelde vragen over het Coronavirus en zakendoen
 • Rijksoverheid: veelgestelde vragen over het Coronavirus voor werkgevers en ondernemers
VNO NCW en MKB Nederland hebben een aantal scenario's uitgewerkt om te kijken wat er moet gebeuren om de economische gevolgen beheersbaar te houden. Bekijk hun site hier. Mist u een regeling of een goede/handige site met meer informatie? Laat het ons vooral weten!

Kijk hier voor de veelgestelde vragen en tips.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met onze specialisten. Kijk hier voor hun directe contactgegevens. U kunt ons ook bellen via 058 7600500 of mailen op info@ynbusiness.nl. Ook de volgende partijen kunnen u helpen met uw vraag:
 • KvK Coronaloket (ondernemen): 0800-2117
 • Landelijk crisisnummer (publieksinformatie): 0800-1351
 • Koninklijke Horeca Nederland: 0348-489489 of info@khn.nl

Klik hier om naar onze pagina Ondernemen in crisistijd te gaan.

Bekijk op deze pagina hoe ondernemers hun businessmodel in deze crisistijd aanpassen door andere markten aan te boren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook vindt u daar een lijst met ideeën over wat u zelf kunt doen in deze tijd.
Vraagt u zich af of collegiale in- of uitleen iets voor uw personeel en onderneming is? Lees dan verder. Als er geen sprake is van winstoogmerk, biedt collegiale in-/uitleen soelaas. Denk bijvoorbeeld aan horecawerknemers die in een supermarkt aan de slag kunnen, of buschauffeurs die groothandels tijdens de Coronacrisis uit de brand kunnen helpen.
 • Als u elkaar al gevonden heeft, dan zijn er een aantal zaken waar u goed op moet letten, zoals het salarisgebouw en aansprakelijkheid in geval van bedrijfsongevallen of ziekte. Wij hebben contact gezocht met een tweetal experts uit ons netwerk en hen ingeschakeld om u op een praktische manier verder te helpen. Download hier de checklist van Hondema Consultancy Arbeid & Organisatie (opent in pdf) met tips over hoe u dit gedegen kunt regelen. Download hier het voorbeeld-inleencontract van Wierenga Consultancy (opent in pdf) dat u kunt gebruiken. Kijk ook eens op Evofenedex voor specifieke aandachtspunten bij chauffeurs, de site van STL Werkt of de site van Werkgeverslijn voor branchespecifieke uitzonderingen. Bespreek dit ook samen met uw adviseur en uw collega-ondernemer om het verder op uw bedrijfssituatie aan te laten sluiten.
 • Contactgegevens Hondema Consultancy Arbeid & Organisatie:
 • Contactgegevens Wierenga Consultancy:
 • Bent u nog op zoek naar een collega om zonder winstoogmerk personeel mee uit te wisselen? Templer, een Fries online bemiddelingsbureau, stelt haar platform tot 1 juni ter beschikking. Op de site van Templer is onder #collegaYnbusiness de uitgebreide informatie te vinden. Het platform biedt de mogelijkheid om vacatures direct online te plaatsen, waar collega’s realtime op kunnen reageren. Zonder enige tussenkomst kunt u elkaar op deze manier kosteloos vinden.

Dit overzicht is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Friesland. Veel regelingen m.b.t. het Corona-virus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.