Contact

Informatiepagina coronavirus

Vragen over dit onderwerp? Bel ons! Klik hier voor alle telefoonnummers.

We werken er hard aan om de informatie op onze site zo snel en volledig mogelijk bijgewerkt te hebben. Laatste update: vrijdag 3 april 2020.

Eind februari heeft het Coronavirus (Covid-19) Nederland bereikt. Sindsdien heeft de overheid diverse maatregelen genomen om de verspreiding er van te beperken. Dat raakt niet alleen de maatschappij, ook ondernemers worden hierdoor geraakt.

Voor u, als Friese ondernemer, hebben wij op deze pagina alle landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen op een rij gezet. Bij elke regeling hebben we genoemd wanneer deze relevant is voor u als MKB’er met personeel en/of ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Heeft u andere vragen over de impact van Corona op uw bedrijf? Kijk dan op onze pagina met veelgestelde vragen of laat u inspireren door andere Friese ondernemers die in deze crisistijd tot nieuwe businessmodellen zijn gekomen.

Regelingen

Landelijke regelingen

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (MKB & ZZP)
Op 2 april is bekend gemaakt dat het aanvragen van uitstel eenvoudiger wordt, voor meer belastingen geldt en dat het voor kleine ondernemers makkelijker wordt om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.
 • Er hoeft maar één uitstelverzoek ingediend te worden, dat geldt voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die in de drie daaropvolgende maanden bijkomen.
 • Belangrijk is wel dat ondernemers aangifte doen, en pas uitstel aanvragen nadat zij de aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.
 • Uitstel geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw, aangevuld met kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.
Uitstel aanvragen? Klik hier voor het aanvraagformulier. Meer informatie? Klik dan hier voor het volledige nieuwsbericht.
Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), voormalig werktijdverkorting (MKB)
Als u als werkgever door het Coronavirus een forse omzetdaling heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kwam u eerder in aanmerking voor Werktijdverkorting. Deze regeling was niet ingesteld op de vele duizenden aanvragen die inmiddels gedaan zijn. Het kabinet heeft een nieuwe regeling ingesteld, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Afhankelijk van de hoogte van de omzetdaling kan tot 90% van de loonsom van uw werknemers tijdelijk vergoed worden. De bedoeling is dat de regeling 6 april opengesteld wordt. Kijk hier voor meer informatie.
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo), geënt op bbz-regeling (MKB & ZZP)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en vanaf 25 maart is de regeling op steeds meer plekken aan te vragen. De hoofdlijnen zijn:
 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van maximaal drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot maximaal het sociaal minimum (maximaal 1500 euro voor een gezin).
 • De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald en in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Ook een DGA van een BV kan gebruik maken van de regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient te verklaren dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen. En daarnaast dient hij/zij te voldoen aan de andere criteria van de regeling.
 • Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10157 euro, tegen een rentepercentage van 2%. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening kent een looptijd van maximaal drie jaar.
Kijk hier voor meer informatie.
Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19, €4.000 (MKB & ZZP)
Hoort uw onderneming bij die sectoren (o.a. horeca, recreatie, cultuur, reis-, sport- en evenementenorganisaties, kappers, schoonheidssalons, retail in non-food en tankstations) die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar het buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. Sinds vrijdag 27 maart is de compensatieregeling aan te vragen via de site van de RVO. Alle voorwaarden zijn daar te vinden. Update: dinsdag 31 maart wordt de regeling uitgebreid voor ondernemers in o.a. de retail (non-food).
Verruiming borgstellingen MKB-krediet (MKB)
De borgstellingen voor het midden- en kleinbedrijf worden versneld verruimd, met ingang van 16 maart. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten. Hierdoor kunt u als ondernemer mogelijk meer lenen dan u op basis van een onderpand zou kunnen krijgen. De BMKB-aanvraag loopt via de financier (veelal de bank). Neem hiervoor dus contact op met uw bank. Kijk hier voor meer informatie over de borgstellingen.
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (MKB)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Er wordt een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties gegeven (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.
Uitstel aflossing en rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten Qredits (MKB & ZZP)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de corona problematiek wordt voor de huidige klanten uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie te vinden op de website van Qredits.
Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (MKB & ZZP)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Meer over deze regeling is op de site van RVO te vinden.
Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector (MKB & ZZP)
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen (in het bijzonder: toeristenbelasting) aan bedrijven in te trekken. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.
Banken geven half jaar uitstel op aflossing (MKB & ZZP)
Een aantal banken heeft bekend gemaakt dat ze ondernemers zes maanden uitstel op aflossing geven. Hieronder hebben we de sites van een aantal banken verzameld. Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.
Termijn schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd (MKB)
Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020. Hebt u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen. Meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst.
Maatregelenpakket van de douane (MKB & ZZP)
Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Wij gaan ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Een overzicht van deze maatregelen is te vinden op de site van de Belastingdienst. Veel van deze maatregelen worden maatwerk. Om gebruik te maken van de maatregelen, kunt u daarom het beste contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio.

Provinciale regelingen

Provincie Fryslan (MKB & ZZP)
 • Uitstel aflossing en rente (huidige) leningen van FOM / NV NOM met maximaal drie maanden
 • Betaaltermijn van Provincie Fryslan van 21 dagen naar 7 dagen
 • Eerstelijns dienstverlening via Ynbusiness
 • Provincie Fryslan trekt samen met Rijk op wat betreft verdere ontwikkeling en uitvoering BMKB
 • Uitbreiding voucher met mogelijkheden bijscholen en omscholen personeel. Lees het bericht van de provincie hier, kijk voor meer informatie over de voucher op de site van SNN.
Bekijk de lijst ook op de site van de Provincie Fryslân.
Noordelijk Belastingkantoor - Wetterskip Fryslân (MKB & ZZP)
Het Noordelijk Belastingkantoor int de waterschapsbelasting voor Wetterskip Fryslân. In geval van betalingsproblemen door de maatregelen rondom het coronavirus kunt u uitstel van betaling aanvragen. Kijk daarvoor op de site van het Noordelijk Belastingkantoor.

Gemeentelijke regelingen

Gemeente Achtkarspelen (MKB & ZZP)
De gemeente Achtkarspelen heeft een pakket maatregelen samengesteld. Hier vindt u een kort overzicht. Meer informatie is te vinden via de site van de gemeente Achtkarspelen.
Gemeente Dantumadiel (MKB & ZZP)
De gemeente Dantumadiel komt ondernemers tegemoet met enkele maatregelen. Zo kan er uitstel aangevraagd worden voor gemeentelijke belastingen en worden leges voor evenementenvergunningen op verzoek terug betaald. Meer informatie is te vinden via de site van de gemeente Dantumadiel.
Gemeente De Fryske Marren (MKB & ZZP)
Gemeente De Fryske Marren heeft een maatregelenpakket voor de ondernemers in hun gemeente samengesteld, onder andere uitstel van belastingbetaling. Kijk op de site van de gemeente voor meer informatie.
Gemeente Harlingen (MKB & ZZP)
De gemeente Harlingen heeft een aantal maatregelen getroffen om de ondernemers in hun gemeente tegemoet te komen. Er kan bijvoorbeeld uitstel of een betalingsregeling aangevraagd worden voor gemeentelijke belastingen en de nog op te leggen ondernemersaanslagen worden opgeschort. Kijk voor meer informatie en meer maatregelen op de site van de gemeente Harlingen.
Gemeente Heerenveen (MKB & ZZP)
De gemeente Heerenveen heeft een ondersteuningspakket voor ondernemers samengesteld. Via deze link krijgt u een verkort overzicht te zien. Kijk op de site van de gemeente Heerenveen voor uitgebreide informatie.
Gemeente Leeuwarden (MKB & ZZP)
De gemeente Leeuwarden heeft een ondersteuningspakket voor ondernemers samengesteld. Via deze link krijgt u een overzicht te zien. Kijk op de site van de gemeente Leeuwarden voor uitgebreide informatie.
Gemeente Noardeast-Fryslân (MKB & ZZP)
Ondernemers in de gemeente Noardeast-Fryslân kunnen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen aanvragen. Ook al betaalde leges voor evenementen die niet door kunnen gaan, worden op verzoek terug betaald. Meer informatie en meer regelingen zijn te vinden op de site van de gemeente Noardeast-Fryslân.
Gemeentes Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (MKB & ZZP)
De OWO-gemeenten steunen samen de ondernemers. De aanslag reclamebelasting en (water)toeristenbelasting schuiven op tot in ieder geval 1 augustus 2020. Op verzoek is een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen mogelijk. Zzp’ers met Bbz kunnen in aanmerkingen komen voor kwijtschelding.
Gemeente Schiermonnikoog (MKB & ZZP)
In de gemeente Schiermonnikoog kunt u als ondernemer uitstel van belasting aanvragen. Op verzoek worden de al betaalde leges voor evenementenvergunningen terugbetaald worden. Kijk onderaan op de site van de gemeente Schiermonnikoog voor meer informatie.
Gemeente Smallingerland (MKB & ZZP)
De gemeente Smallingerland heeft een aantal maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen in deze tijden. U kunt bijvoorbeeld uitstel van belastingbetaling aanvragen en ondernemers in het centrum kunnen ontheffing krijgen voor bezorgen. Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Smallingerland.
Gemeente Súdwest-Fryslan (MKB & ZZP)
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een aantal maatregelen getroffen om de ondernemers in hun gemeente tegemoet te komen. Zo kan er uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen en zijn de regelen voor bevoorrading, bezorging en afhaal verruimd. Kijk voor meer informatie en andere maatregelen op de site van de  gemeente Súdwest-Fryslân.
Gemeente Terschelling (MKB & ZZP)
De gemeente Terschelling geeft uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen en de toeristenbelasting 2019 wordt opgeschort tot eind oktober. Lees meer op de site van de gemeente Terschelling.
Gemeente Tytsjerksteradiel (MKB & ZZP)
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een gemeentelijk ondersteuningspakket voor ondernemers, stichtingen en verenigingen opgesteld. Hier vindt u een overzicht en op de site van de gemeente is uitgebreide informatie beschikbaar.
Gemeente Vlieland (MKB & ZZP)
De gemeente Vlieland geeft in principe iedereen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen tot 1 juli 2020. Lees meer op de site van de gemeente Vlieland.
Gemeente Waadhoeke (MKB & ZZP)
In de gemeente Waadhoeke zijn een aantal extra maatregelen voor ondernemers opgesteld. Zo wordt er uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen verleend, kunt u de optie op een bedrijfskavel in overleg verlengen en is het wintertarief voor de liggelden in Franeker verlengd tot 1 mei 2020. Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de site van de gemeente Waadhoeke.

Pagina's met informatie

RVO, KvK en VNO NCW MKB Nederland hebben pagina's vol informatie voor ondernemers opgesteld, van informatie over regelingen tot meldpunten van ondernemersorganisaties en handreikingen over omgaan met Corona op de werkvloer.
 • VNO NCW; informatie over Corona voor ondernemers
 • Ondernemersplein: informatie van de KvK op Ondernemersplein
 • Kamer van Koophandel: het Coronaloket van de KvK
 • RVO: veelgestelde vragen over het Coronavirus en zakendoen
 • Rijksoverheid: veelgestelde vragen over het Coronavirus voor werkgevers en ondernemers
VNO NCW en MKB Nederland hebben een aantal scenario's uitgewerkt om te kijken wat er moet gebeuren om de economische gevolgen beheersbaar te houden. Bekijk hun site hier. Mist u een regeling of een goede/handige site met meer informatie? Laat het ons vooral weten!

Kijk hier voor de veelgestelde vragen en tips.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met onze specialisten. Kijk hier voor hun directe contactgegevens. U kunt ons ook bellen via 058 7600500 of mailen op info@ynbusiness.nl. Ook de volgende partijen kunnen u helpen met uw vraag:
 • KvK Coronaloket (ondernemen): 0800-2117
 • Landelijk crisisnummer (publieksinformatie): 0800-1351
 • Koninklijke Horeca Nederland: 0348-489489 of info@khn.nl

Klik hier om naar onze pagina Ondernemen in crisistijd te gaan.

Bekijk op deze pagina hoe ondernemers hun businessmodel in deze crisistijd aanpassen door andere markten aan te boren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook vindt u daar een lijst met ideeën over wat u zelf kunt doen in deze tijd.

Dit overzicht is gemaakt voor (MKB)ondernemers in Friesland. Veel regelingen m.b.t. het Corona-virus zijn in hoofdlijnen bekend maar zijn ook aan verandering onderhevig. Ondanks dat dit zorgvuldig is opgesteld en er gebruik gemaakt is van officiële bronnen kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.