Contact

Corona regelingen Nederland

Landelijke regelingen

Landelijke regelingen

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (MKB & ZZP)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Op 2 april is bekend gemaakt dat het aanvragen van uitstel eenvoudiger wordt, voor meer belastingen geldt en dat het voor kleine ondernemers makkelijker wordt om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.
 • Er hoeft maar één uitstelverzoek ingediend te worden, dat geldt voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die in de drie daaropvolgende maanden bijkomen.
 • Belangrijk is wel dat ondernemers aangifte doen, en pas uitstel aanvragen nadat zij de aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.
 • Uitstel geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw, aangevuld met kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.
Uitstel aanvragen? Klik hier voor het aanvraagformulier. Meer informatie? Klik dan hier voor het volledige nieuwsbericht.
Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), voormalig werktijdverkorting (MKB)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Als u als werkgever door het Coronavirus een forse omzetdaling heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kwam u eerder in aanmerking voor Werktijdverkorting. Deze regeling was niet ingesteld op de vele duizenden aanvragen die inmiddels gedaan zijn. Het kabinet heeft een nieuwe regeling ingesteld, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Afhankelijk van de hoogte van de omzetdaling kan tot 90% van de loonsom van uw werknemers tijdelijk vergoed worden. De NOW is vanaf maandag 6 april aan te vragen. Kijk hier voor meer informatie.
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo), geënt op bbz-regeling (MKB & ZZP)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Update 24 april: Het kabinet gaat het mogelijk maken voor grenswerkers die woonachtig zijn in Nederland, maar hun bedrijf in een ander EU-land hebben, om aanspraak te maken op de Tozo (alleen bijstand voor levensonderhoud). Voor ondernemers met een AOW geldt dat zij gebruik kunnen maken van het bedrijfskrediet. Verwachting is dat dit vanaf eind april aan te vragen is. Update 21 april: de Tozo-regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee definitief. Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. De hoofdlijnen zijn:
 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van maximaal drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot maximaal het sociaal minimum (maximaal 1500 euro voor een gezin).
 • De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald en in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Ook een DGA van een BV kan gebruik maken van de regeling, mits er sprake is van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient te verklaren dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen. En daarnaast dient hij/zij te voldoen aan de andere criteria van de regeling.
 • Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10157 euro, tegen een rentepercentage van 2%. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening kent een looptijd van maximaal drie jaar.
Kijk hier voor meer informatie.
Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19, €4.000 (MKB & ZZP)
Update 29 april: vanaf 29 april kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Een vereiste is dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en vaste lasten. Update 15 april: vanaf 15 april is weer een uitbreiding op de TOGS van toepassing. Hier is meer te vinden over die uitbreiding. Update 8 april: de regeling wordt verder uitgebreid voor kleinere mkb-winkeliers in food, de zogenaamde contactberoepen en toeleveranciers van horeca of evenementen. Update 31 maart: De regeling wordt uitgebreid voor ondernemers in o.a. de retail (non-food). Oorspronkelijk: Hoort uw onderneming bij die sectoren (o.a. horeca, recreatie, cultuur, reis-, sport- en evenementenorganisaties, kappers, schoonheidssalons, retail in non-food en tankstations) die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar het buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. Sinds vrijdag 27 maart is de compensatieregeling aan te vragen via de site van de RVO. Alle voorwaarden zijn daar te vinden.
Corona OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatief mkb(MKB)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Vanaf 29 april 2020 9.00u is het mogelijk om de COL aan te vragen. Dit is een overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatief mkb. Het gaat om leningen tussen de 50.000 en 2 mln euro. Er is in totaal 100 mln euro beschikbaar gesteld door het kabinet. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken deze kredieten. Voor Noord-Nederland zal dat de NOM zijn. Meer informatie is te vinden op deze pagina. De aanvraag kan gedaan worden via een online portal op techleap.
Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPPS) (MKB)
Invest-NL stelt 100 mln euro beschikbaar voor risicokapitaal voor innovatieve start- en scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door de corona-crisis (in hun groei of het vinden van financiering). De scope betreft financieringsrondes vanaf 2 mln euro met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijk belang krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D). Lees meer op de site van Invest-NL. Een aanvraag kan gedaan worden via het online portal op techleap.
Verruiming borgstellingen MKB-krediet (MKB)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Update 29 april: De looptijd wordt verlengd tot vier jaar. Ook wordt de toegang laagdrempeliger, behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose kan er ook gekeken worden via een omzettoets. Lees hier meer. Update 8 april: de premie voor BMKB wordt verlaagd naar 2%. Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd naar 1,5 miljard euro. Oorspronkelijk: De borgstellingen voor het midden- en kleinbedrijf worden versneld verruimd, met ingang van 16 maart. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten. Hierdoor kunt u als ondernemer mogelijk meer lenen dan u op basis van een onderpand zou kunnen krijgen. De BMKB-aanvraag loopt via de financier (veelal de bank). Neem hiervoor dus contact op met uw bank. Kijk hier voor meer informatie over de borgstellingen.
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (MKB)
Update 20 mei: verlenging van deze regeling. Kijk bij ‘steunpakket 2.0’ voor meer informatie. Update 29 april: de GO-regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie en staat open. De looptijd van de lening is zes jaar. Update 23 april: Er wordt tot 90% garantie op bankleningen en bankgaranties gegeven (minimaal 1,5 miljoen, maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Oorspronkelijk: Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogd naar 10 miljard euro. Uw financier (bank) vraag deze regeling voor u aan.
Klein Krediet Corona-regeling (KKC) (MKB & ZZP)
De overheid heeft 750 miljoen euro gereserveerd voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte en staat daarbij garant voor 95% van de (overbruggings)lening. Ondernemers kunnen 10.000 en 50.000 euro lenen bij hun bank. De rente is maximaal 4% en de looptijd van de lening is maximaal 5 jaar. De provisie bedraagt 2%. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de crisis voldoende winstgevend waren en sinds 1 januari 2019 bij de KvK ingeschreven staan. Aanvragen is vanaf 29 mei mogelijk bij de (huis)bank van de ondernemer. Voor de aanvraag is benodigd: uitleg van de situatie en de genomen maatregelen, een overzicht van de banktransacties, actuele jaarcijfers en IB aangifte. Meer informatie te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Corona OverbruggingsKrediet Qredits (MKB & ZZP)
Bij microkredietenverstrekker Qredits kunnen ondernemers een microkrediet aanvragen. Dit krediet is voor bestaande ondernemers (uitdrukkelijk niet voor starters), het krediet is maximaal 25.000 euro en de looptijd is maximaal 48 maanden. De rente is in het eerste jaar 2%, daarna wordt die 5,75%. Meer informatie te vinden op de website van Qredits.
Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (MKB & ZZP)
Update 10 april: De borgstelling voor een overbruggingskrediet is ook aan te vragen als u een visserij- of aquacultuurbedrijf heeft. Daarnaast is de provisie verlaagd. Oorspronkelijk: Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Meer over deze regeling is op de site van RVO te vinden.
Banken geven half jaar uitstel op aflossing (MKB & ZZP)
Een aantal banken heeft bekend gemaakt dat ze ondernemers zes maanden uitstel op aflossing geven. Hieronder hebben we de sites van een aantal banken verzameld. Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.
Uitstel aflossing en rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten Qredits (MKB & ZZP)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de corona problematiek wordt voor de huidige klanten uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie te vinden op de website van Qredits.
Maatregelenpakket van de douane (MKB & ZZP)
Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Wij gaan ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Een overzicht van deze maatregelen is te vinden op de site van de Belastingdienst. Veel van deze maatregelen worden maatwerk. Om gebruik te maken van de maatregelen, kunt u daarom het beste contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio.
Termijn schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd (MKB)
Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. U hebt dus de tijd tot 1 juli 2020. Hebt u op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen. Meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst.
Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders (MKB & ZZP)
Update 13 mei: Vanaf 15 mei is de continuïteitsbijdrage aan te vragen. Dit gaat gefaseerd per beroepsgroep. Kijk op de site van Zorgverzekeraars Nederland voor meer informatie en veelgestelde vragen. Oorspronkelijk: Zorgaanbieders kunnen in veel gevallen geen gebruik maken van de NOW, Tozo en TOGS. Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage krijgen. Die is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis. De bijdrage zal naar verwachting liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het precieze percentage wordt per sector vastgesteld. De continuïteitsbijdrage hoef je principe niet terug te betalen, maar wordt wel verrekend met de productie in de maanden dat deze van toepassing is. Als je bovendien achteraf meer omzet draait door inhaaleffecten, wordt dat ook verrekend. Aanvragen kan naar verwachting vanaf mei 2020. Betalingen doen de zorgverzekeraars ook vanaf die maand. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot eind juni 2020. Kijk voor meer informatie op de site van de KvK of de site van de Zorgverzekeraars Nederland.
Extra ondersteuning voor getroffen media
Er wordt eenmalig 11 miljoen euro uitgetrokken door het kabinet om lokale en regionale media te ondersteunen. Afhankelijk van oplage en bereik is een bijdrage tussen de 4000 en enkele tienduizenden euro’s beschikbaar. Van 11 tot en met 19 april kan er een aanvraag gedaan worden bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.
Leverancierskrediet
Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad. De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt. Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.
Aanvullende ondersteuning culturele sector
Het kabinet stelt 300 miljoen beschikbaar voor de culturele sector. Culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector worden door de financieel eerste maanden van de crisis heen geholpen. Hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende seizoen. De beschikbare 300 miljoen euro is opgebouwd uit vier onderdelen:
 • Geld wordt ingezet voor het ophogen van subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen;
 • Geld wordt ingezet voor het verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten;
 • De zes rijkscultuurfondsen krijgen budget voor ondersteuning van cruciale instellingen die van belang zijn in regio’s en steden (zoals belangrijke gemeentelijke/provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters);
 • Leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd.
Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.
Aanvullende maatregelen agrarische sector
In totaal stelt het kabinet 650 miljoen beschikbaar om de agrarische sector tegemoet te komen voor de geleden schade. Voor de sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw komt een omzetschaderegeling (hoogte: 600 miljoen euro). De regeling is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Uitgangspunt is dat de eerste 30% omzetderving voor ondernemers is, en dat de overheid een aanzienlijk deel van de resterende 70% compenseert. Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de voorraad die nog in opslag ligt. De vergoeding geldt voor aardappelen die niet meer verwerkt kunnen worden en bedraagt 40% van de gemiddelde marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020. Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Klik hier om naar onze pagina Ondernemen in crisistijd te gaan.

Bekijk op deze pagina hoe ondernemers hun businessmodel in deze crisistijd aanpassen door andere markten aan te boren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook vindt u daar een lijst met ideeën over wat u zelf kunt doen in deze tijd.
Vraagt u zich af of collegiale in- of uitleen iets voor uw personeel en onderneming is? Lees dan verder. Als er geen sprake is van winstoogmerk, biedt collegiale in-/uitleen soelaas. Denk bijvoorbeeld aan horecawerknemers die in een supermarkt aan de slag kunnen, of buschauffeurs die groothandels tijdens de Coronacrisis uit de brand kunnen helpen.
 • Als u elkaar al gevonden heeft, dan zijn er een aantal zaken waar u goed op moet letten, zoals het salarisgebouw en aansprakelijkheid in geval van bedrijfsongevallen of ziekte. Wij hebben contact gezocht met een tweetal experts uit ons netwerk en hen ingeschakeld om u op een praktische manier verder te helpen. Download hier de checklist van Hondema Consultancy Arbeid & Organisatie (opent in pdf) met tips over hoe u dit gedegen kunt regelen. Download hier het voorbeeld-inleencontract van Wierenga Consultancy (opent in pdf) dat u kunt gebruiken. Kijk ook eens op Evofenedex voor specifieke aandachtspunten bij chauffeurs, de site van STL Werkt of de site van Werkgeverslijn voor branchespecifieke uitzonderingen. Bespreek dit ook samen met uw adviseur en uw collega-ondernemer om het verder op uw bedrijfssituatie aan te laten sluiten.
 • Contactgegevens Hondema Consultancy Arbeid & Organisatie:
 • Contactgegevens Wierenga Consultancy:
 • Bent u nog op zoek naar een collega om zonder winstoogmerk personeel mee uit te wisselen? Templer, een Fries online bemiddelingsbureau, stelt haar platform tot 1 juni ter beschikking. Op de site van Templer is onder #collegaYnbusiness de uitgebreide informatie te vinden. Het platform biedt de mogelijkheid om vacatures direct online te plaatsen, waar collega’s realtime op kunnen reageren. Zonder enige tussenkomst kunt u elkaar op deze manier kosteloos vinden.